Документи

 

Документи и CCTM

Информирано съгласие и декларация за поверителност

Преди да се съгласите да участвате моля прочетете този документ внимателно. В съответствие с общия регламент за защита на данните (2016/679) като се съгласявам със следния документ, декларирам, че съм уведомен относно:

  • всички данни се събират и обработват анонимно в съответствие със законите за поверителност и са само за научни цели;
  • участието в изследването е доброволно и безплатно;
  • всички предоставени лични данни ще се обработват от Фондация Miquel Agustí  на Политехническия университет от Каталуния-БарселонаТех (Prof. Joan Casals), от Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana на Политехнически университет на Валенсия (Prof. Maria José Díez) и от University of Tuscia, Viterbo (Prof. Andrea Mazzucato);
  • вашето участие е доброволно и може да бъде прекъснато по всяко време на провеждане на  експеримента, дори без предизвестие, без от това да произлизат каквито и да е последици за вас. 

 

Ако имате някакви съмнение или се нуждаете от повече информация можете да се свъпжете с нас чрез е-mail с Националения информационен пункт на испански/каталунски (harnesstom@fundaciomiquelagusti.cat (harnesstom @ fundaciomiquelagusti.cat)), на италиански (harnesstom@unitus.it (harnesstom @ unitus.it)) или на Български (harnesstom.bg@abv.bg (harnesstom.bg @ abv.bg)). (Всички информационни пунктове могат да отговорят и на английски).

Стандартно споразумение за трансфер на материали (ССТМ)

Договорът за растителните генетични ресурси за прехрана и земеделие (ITPGRFA; "Договорът") е в сила от 2004 г. Многостранната система за достъп и споделяне на ползите (МСС, MLS) улеснява достъпа до растителни генетични ресурси за прехрана и земеделие (РГРПЗ, PGRFA) и свързаната с тях информация за 64 вида земеделски култури и фуражи. МСС е създадена, за да улесни обмена на материали и информация, като същевременно гарантира подходящо споделяне на ползите, произтичащи от използването на РГРПЗ (PGRFA).

 

Стандартното споразумение за трансфер на материали (ССТМ) е задължителен модел за страните, които желаят да предоставят и получават материали в рамките на Многостранната система. Той е резултат от продължителни преговори между договарящите се страни по Договора и не може да бъде променян или съкращаван по никакъв начин. Въпреки това, като образец, той съдържа някои параграфи и раздели, които трябва да бъдат попълнени за всеки един отделен случай.

 

ССТМ (SMTA) осигурява стандартизиран, взаимно договорен начин за улесняване на достъпа до РГРПЗ и справедливото им използване за опазване, развитие и обучение с цел насърчаване на устойчивото развитие на селското стопанство.

 

Без ССТМ всеки би могъл да претендира за собственост върху получените материали и информация за РГРПЗ, да подаде заявление за патент или да предяви други форми на права на интелектуална собственост. Освен това при всяко прехвърляне ще са необходими потенциално дълги преговори за определяне на условията на прехвърлянето.


Текстът на ССТМ е фиксиран в Договора и не може да бъде променян: ССТМ трябва да бъде приет в този му вид. Той е частен договор между доставчика и получателя и е правно обвързващ, независимо от техния статут или от държавите, в които пребивават. Наред с другите задължения, получателят може да прехвърли получения материал на трети лица само по силата на нов ССТМ.


Получателите нямат финансови задължения, ако консумират директно събраните продукти (също така събраните продукти могат да се продават като зеленчуци за консумация). Материалът от РГРПЗ може да се използва или разпространява безплатно за научноизследователски и селекционни цели. Земеделските стопани се приканват да поискат и да се занимават със земеделие с РГРПЗ. Те могат да отглеждат и продават продуктите с търговска цел, както биха го направили с всеки друг сорт. Те просто не могат да ги патентоват. Използването им за химически, фармацевтични или други промишлени цели, различни от производството на храни и фуражи, обаче е строго забранено.


Easy-SMTA е информационната система, разработена в подкрепа на МСС на Договора. Тази система е разработена от секретариата на Договора. Организацията по прехрана и земеделие на ООН (FAO) (http://www.fao.org/home/en/) е институцията, в която се помещава този секретариат и в качеството си на определена трета страна-бенефициент следи за изпълнението на ССТМ.

 

Искате ли да прочетете повече?
Пълни подробности за Договора за растителните генетични ресурси за прехрана и земеделие ("Договора") (https://www.fao.org/plant-treaty/overview/textstreaty)
Пълна информация за Многостранната система за достъп и споделяне на ползите (МСС) и за стандартното споразумение за трансфер на материали (ССТМ) (http://www.fao.org/plant-treaty)

 

 

Website hosted by Toulouse INP